Sản xuất giăm bông, thịt nhồi, thịt nguội - Visa kỹ năng đặc định Tokutei Visa, Tokutei Ginou Nhật Bản

Sản xuất giăm bông, thịt nhồi, thịt nguội

Việc làm nổi bật

Liên hệ để được trợ giúp