Nông nghiệp
Liên hệ để được trợ giúp
Tìm kiếm nhanh

TOKUTEI ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP -TẠI KUMAMOTO (TV45MH) New

¥132,000 - ¥135,000
Hết hạn: 17/06/2020
Thi tuyển: 19/06/2020

TOKUTEI ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP BAY NHANH (TJ4MH)

¥135 - ¥145
Hết hạn: 14/05/2020
Thi tuyển: 18/05/2020

TOKUTEI NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÙNG KANTO (TM1-12) New

¥130,000 - ¥135,000
Hết hạn: 05/06/2020
Thi tuyển: 10/06/2020

TOKUTEI ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI NAGANO (TJ3MT)

¥145,000 - ¥150,000
Hết hạn: 19/05/2020
Thi tuyển: 20/05/2020