Nông nghiệp
Liên hệ để được trợ giúp
Tìm kiếm nhanh

TOKUTEI NGÀNH NÔNG NGHIỆP -TẠI NAGANO (MGTV017MH) New

¥170,000 - ¥180,000
Hết hạn: 15/08/2020
Thi tuyển:

TOKUTEI NGÀNH NÔNG NGHIỆP-TẠI KUMAMOTO (MGTJ025MT) New

¥165,000 - ¥170,000
Hết hạn: 05/08/2020
Thi tuyển: 08/10/2020