Tuyển dụng, tìm việc làm tại Hokkaido Nhật Bản lương cao
Liên hệ để được trợ giúp
Tìm kiếm nhanh

TOKUTEI ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP BAY NHANH (TJ4MH)

¥135 - ¥145
Hết hạn: 14/05/2020
Thi tuyển: 18/05/2020

TOKUTEI ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (TM1-16)

¥140,000 - ¥150,000
Hết hạn: 20/05/2020
Thi tuyển: 10/06/2020

TOKUTEI ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (TV42VS) New

¥140,000 - ¥150,000
Hết hạn: 27/05/2020
Thi tuyển: 28/05/2020

TOKUTEI ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CÔNG VIỆC NHẸ NHÀNG (TV41VS)

¥140,000 - ¥150,000
Hết hạn: 15/05/2020
Thi tuyển: 30/05/2020

TOKUTEI ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CÔNG VIỆC NHẸ NHÀNG (TM1-14) New

¥140,000 - ¥150,000
Hết hạn: 31/05/2020
Thi tuyển: 06/06/2020

TOKUTEI ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM TẠI HOKKAIDO (TM1-15) New

¥140,000 - ¥150,000
Hết hạn: 31/05/2020
Thi tuyển: 08/06/2020