Kyushu - Tokutei Visa
Liên hệ để được trợ giúp
Tìm kiếm nhanh

TOKUTEI ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP -TẠI KUMAMOTO (TV45MH) New

¥132,000 - ¥135,000
Hết hạn: 17/06/2020
Thi tuyển: 19/06/2020

TOKUTEI NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TỈNH FUKUOKA (TM1-13) New

¥180,000 - ¥200,000
Hết hạn: 25/06/2020
Thi tuyển: 25/03/2021

TOKUTEI ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CHI PHÍ BAY THẤP (TM3-11) New

¥140,000
Hết hạn: 04/06/2020
Thi tuyển: 07/06/2020