Đơn hàng Tokutei ngành chế biến thực phẩm
Liên hệ để được trợ giúp
Tìm kiếm nhanh

TOKUTEI NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TỈNH FUKUOKA (TM1-13) New

¥180,000 - ¥200,000
Hết hạn: 25/06/2020
Thi tuyển: 25/03/2021

TOKUTEI NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KANTO (TM1-8) New

¥170,000 - ¥175,000
Hết hạn: 26/08/2020
Thi tuyển: 03/09/2020

TOKUTEI NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI KANTO (TM1-6) New

¥175,000 - ¥180,000
Hết hạn: 29/06/2020
Thi tuyển: 06/10/2020

TOKUTEI ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (TM1-16)

¥140,000 - ¥150,000
Hết hạn: 20/05/2020
Thi tuyển: 10/06/2020

TOKUTEI ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (TV42VS) New

¥140,000 - ¥150,000
Hết hạn: 27/05/2020
Thi tuyển: 28/05/2020

TOKUTEI ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CÔNG VIỆC NHẸ NHÀNG (TV41VS)

¥140,000 - ¥150,000
Hết hạn: 15/05/2020
Thi tuyển: 30/05/2020

TOKUTEI ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CÔNG VIỆC NHẸ NHÀNG (TM1-14) New

¥140,000 - ¥150,000
Hết hạn: 31/05/2020
Thi tuyển: 06/06/2020

TOKUTEI ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM TẠI HOKKAIDO (TM1-15) New

¥140,000 - ¥150,000
Hết hạn: 31/05/2020
Thi tuyển: 08/06/2020